ท่อระบายน้ำ

บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก

บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก (Manhole) เป็นผลิตภัณฑ์บ่อพักสำเร็จรูปประเภทบ่อพักน้ำเสีย ใช้ควบคู่ไปกับ ท่อระบายน้ำคอนกรีตชนิดปากลิ้นราง